ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัด กษ. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

รองปลัด กษ. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

รองปลัด กษ. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

       นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ผ่านระบบ Zoom ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหารายสินค้า ดังนี้

         1) การส่งเสริมอาชีพ และการส่งเสริมการใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

         2) การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ เช่น หม่อนไหม หญ้าสยาม ถั่วเหลือง ข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ฯ เพื่อลดต้นทุน และสร้างรายได้เสริม

       3) ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมในสวนยางพารา เช่น การส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนในสวนยางพารา การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นต้น

     4) การพัฒนาพื้นที่นาร้าง โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน โครงการทุเรียนคุณภาพปิดทองหลังพระฯ

        5) การขับเคลื่อนสินค้ากล้วยหิน ต้นทอง-กลางทาง-ปลายทาง และการสร้างมูลค่าเพิ่มและ 6) การรับรองอัตลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของข้าว เป็นต้น
ที่มา : https://www.moac.go.th/news-preview-451891791731

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More