ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตกระทรวงพาณิชย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบรวมถึงศึกษากรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การเบิกจ่ายตามระเบียบเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสำคัญ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในภูมิภาค รวมถึงข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ เพื่อแก้ไขให้ข้อผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ณ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More