ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดอบรมสร้างการรับรู้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มุ่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การปฏิบัติ

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดอบรมสร้างการรับรู้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มุ่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การปฏิบัติ

มว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดอบรมสร้างการรับรู้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มุ่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การปฏิบัติ

 

          วันที่ 17 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

         นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลกำลังแรงงานของประเทศ ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สำหรับทั้งสองโครงการดังกล่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้บูรณาการจัดขึ้น เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         “ขอขอบคุณเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครแรงงาน และหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ โครงการนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ และโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบนำความรู้ไปขยายผล ต่อยอด เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More