ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แนะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

แนะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีนี้ ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ

โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด (ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณอายุราชการ) หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่าน Mobile Application “Digital Pension” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้ผู้รับบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Application “Digital Pension” ทั้งระบบ iOS และ Andriod , เว็บไซต์ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension , ส่วนราชการผู้เบิก , และกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด ทั้งนี้ สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More