ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

รองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

รองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

                   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ผ่านระบบ Zoom Meeting ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหารายสินค้า ดังนี้
1) การขับเคลื่อนสินค้ากาแฟ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยะลา ดำเนินการ 3 ระยะคือ
ต้นน้ำ : ให้ความรู้ในการผลิตกาแฟโรบัสตาระดับแปลงเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
กลางน้ำ : ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการแยกสีเมล็ดกาแฟ การคั่วเมล็ดกาแฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ปลายน้ำ : สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาแฟ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในงานวิจัยกาแฟอัตลักษณ์ บ้านบัวทอง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
2) การขับเคลื่อนสินค้าโกโก้ ปี 2566-2567 โดยศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ดำเนินโครงการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตโกโก้เพื่อรองรับเกษตรกรรมยั่งยืน ชื่อการทดลอง : ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูกโกโก้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
3) การขับเคลื่อนสินค้าข้าว โดย เกษตรจังหวัดยะลา ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว มีวิสาหกิจที่ดำเนินการผลิตและแปรรูปข้าว จำนวน 5 แห่ง โดยจังหวัดยะลามีสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเลือดปลาไหล และข้าวมือลอ เป็นต้น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More