ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ สร้างการรับรู้กฎหมายแรงงาน เข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ สร้างการรับรู้กฎหมายแรงงาน เข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ สร้างการรับรู้กฎหมายแรงงาน เข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง

          วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2566 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าร่วมการประชุม ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ด้วยสถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงงานนอกระบบถือว่าเป็นกำลังแรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และมุ่งเน้นให้แรงงานนอกระบบทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมเทียบเท่าแรงงานในระบบ ส่งผลให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การประชุมชี้แจงกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายแรงงาน นอกระบบ ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า สามารถเข้าถึงสิทธิและการให้บริการทางสังคม พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จึงมีกระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในดำรงชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More