ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA เข้าร่วม ‘งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566’

DGA เข้าร่วม ‘งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566’

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ และ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ให้เกียรติรับเชิญเข้าร่วม ‘งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566’ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว. กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี นายกฤษณ์ คงมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้การต้อนรับ นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายให้แก่สมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภาคเหนือ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ทั้งนี้ นายณัฐวัชร์ ได้เล่าให้ฟังถึง การยกระดับงานบริการประชาชนของท้องถิ่น ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนงานการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดย DGA ได้จัดทำระบบท้องถิ่นดิจิทัล ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานและให้บริการได้แบบ รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้น

อ่านพ.ร.บ. เพิ่มเติมคลิก https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A063N0000000000100

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)