ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566  จำนวน 60,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งปี”

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 60,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งปี”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  

โทร. 0 2298 5880 – 7 ต่อ 3153

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More