ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Post Title

Post Title

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงาน

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดงานสัมมนาผู้เกี่ยวข้องด้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน THAILAND DRONE SYMPOSIUM 2023 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน DRONE : POSSIBLE THE NEW FRONTIERS OF THAILAND DRONE ECOSYSTEM

      การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ แกรนด์ฮอล ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ และทางระบบสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องด้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินได้ รับฟัง โอกาส ความเป็นไปได้ และทิศทางของการใช้อากาศยานซี่งไม่มีนักบินในประเทศไทยที่กำลังเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรเป็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนา ให้ความรู้ ความเห็น โอกาส และ อุปสรรค ของอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินของประเทศไทย ได้แก่

Mr. Xi Jia / Donnie 
DJI Sales Manager

คุณอัศวรรณ์ เรืองชู
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

ผศ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ อินทร์จำนง
ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

คุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์
นายกสมาคมโดรนเกษตรแห่งประเทศไทย

คุณฉัตรชัย ปั่นตระกูล
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คุณประทีป สังข์เที้ยม
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาหลักเกณฑ์ กฏกติกา ฐานข้อมูลและสถิติ วิเคราะห์และประเมินผล คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คุณเถลิงศักดิ์  ผาทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์  ธีรศรัณยานนท์
หัวหน้าชุดบังคับอากาศยานไร้คนขับ  ฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลาง ศบตอ.ตร.
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ดร.เมธวิน กิติคุณ ( ผู้ดำเนินรายการ ) กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ผู้ก่อตั้ง DRONE X

          โดยมุ่งหวังให้การสัมมนานี้นำไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา และพลักดันให้อุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยให้เจริญต่อไปในอนาคต

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/