ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ ณัฐพล ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เน้นผู้ประกอบการกับประชาชนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ชี้ต้องเด็ดขาดปัญหาอ้อยเผาไฟ

ปลัดฯ ณัฐพล ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เน้นผู้ประกอบการกับประชาชนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ชี้ต้องเด็ดขาดปัญหาอ้อยเผาไฟ

ปลัดฯ ณัฐพล ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เน้นผู้ประกอบการกับประชาชนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ชี้ต้องเด็ดขาดปัญหาอ้อยเผาไฟ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เน้นผู้ประกอบการกับประชาชนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ชี้ต้องเด็ดขาดปัญหาอ้อยเผาไฟ

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สอน. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สอน. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การใช้และการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย รวมไปถึงการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ชลบุรี และอุดรธานี เพื่อกระจายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่แหล่งเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก

โดย ปกอ. ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “การทำงานในวันนี้ขอให้ยึดหลักว่าผู้ประกอบการกับประชาชนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ทั้ง “หัว และ ใจ” ในการทำงาน เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว จึงควรนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันของสังคมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคิดหามาตรการควบคุมการเผาอ้อยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือลักลอบเผาอ้อย ทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนหมู่มาก ทั้งในด้านมลพิษและฝุ่นควัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ และธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังต้องทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลกลไกด้านราคา การประกันราคา ชดเชยราคาของอ้อยให้เหมาะสม พร้อมดูแลเรื่องพลังงานและชีวภาพ ให้มีความสมดุล และเกิดความยั่งยืน”

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More