ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q RESTAURANT)” ประจำปี 2566

จ.สุรินทร์ รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q RESTAURANT)” ประจำปี 2566

นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q RESTAURANT)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับการตรวจรับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยในการประกอบอาหาร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยฯ และประชาสัมพันธ์ให้กับร้านที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

คุณสมบัติของการสมัคร ประกอบด้วย

1) ร้านอาหารต้องมีความสะอาด มีสุขลักษณะเบื้องต้นที่ดี

2) วัตถุดิบหลักที่ประกอบอาหารต้องเป็นสินค้า Q หรือเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรอง หรือเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตรับรองตนเอง

3) ร้านอาหารต้องใช้วัตถุดิบปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอโดยในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้วัตถุดิบที่ขอรับรองเป็นสินค้า Q หรือผ่านการตรวจรับรองหรือสินค้ารับรองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวัตถุดิบชนิดนั้นๆ

4) มีการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นร้านอาหาร

ผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 111 ม.2 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร/โทรสาร 044-558394 หรือ FACEBOOK : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More