ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน จัด “งานช็อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน”

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน จัด “งานช็อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตรัง และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 22 ม.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันและเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) หวังพลิกฟื้นเศรฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19

โดยได้เน้นความสำคัญด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเป็นประเด็นปัญหาสําคัญต่อการพัฒนา จึงได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่นการบริหารจัดการด้านการตลาด ส่งเสริมความรู้ด้านภาษา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อ ดิจิตอล ถือเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมผลักดันการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดความเชียวชาญ ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพและพัฒนากําลังคน ให้สอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี สร้างคนตามอัตลักษณ์ ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) ที่มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะความรู้และ สมรรถนะ ที่จําเป็นในการทํางานตามอาชีพ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะการ สื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติ” โดยคํานึงถึงทักษะสําคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะ ด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง ๒ ประการ มีความสําคัญและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบ อาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่บุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Coastal Tourism) วิถีใหม่ต่อไป

ภายในงานมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าของดีจากชุมชนต่างๆประกอบด้วย ชุมชนปะเหลียน ชุมชนอ่าวลึก และชุมชนทุ่งกระบือ ชมการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม พบกับคุณจุรี แหลงเล่า ดาว TIKTOK นักข่าวสายฮา ในวันที่ 21 มกราคม พบกับสุดยอดการโชว์ค็อกเทลจากแชมป์บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย คุณวิน พงศธร และในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พบกับกิจกรรมสนุก อร่อย สร้างสรรค์ สานฝันคนอยากเป็นเชฟ Cooking Show จากเชฟอิน ณรงค์อิน เจ้าของเพจกำลังอิน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More