ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มรภ.อด.เปิด ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ปี 66

มรภ.อด.เปิด ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ปี 66

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้าน เชียงเกมส์” สุดอลังการ โชว์อัตลักษณ์จังหวัดสัญลักษณ์การแข่งขัน ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัด และแหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี ก่อนส่งต่อการเป็นเจ้าภาพให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมการแข่งขัน โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีระพงศ์ รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ, ,รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.), นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว, นายสุรศักดิ์ อักษรกุล, นายเจนเจตน์ เจนนาวิน, นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง 4 คน นางณัฐิดา เจนนาวิน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักกีฬา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 122 แห่งทั่วประเทศ และประชาชนชาวอุดรธานีร่วมงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี 2500 จนกระทั่งปี 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันโดยเพิ่มชนิดกีฬาเป็น 12 ชนิด มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีพัฒนาการจัดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมและประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “ดอกจานบ้าน เชียงเกมส์” โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกทองกวาว หรือดอกจานในภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน มีปรัชญาการแข่งขันที่ว่า “Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา” อันมีความหมาย ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งมวล ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะใน การแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากนี้ยัง ได้นำ “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นมาสคอต ประจำจังหวัดอุดรธานี มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และผู้สนับสนุนการแข่งขันด้านต่างๆ

สำหรับเจ้าภาพในครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ซึ่งจะจัดในระหว่างปี 2567-2568 ต่อไป

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More