ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง”

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง”

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง”

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง” พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ

 

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง” พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ
            ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครอบรอบปีที่ 10 “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ” และได้อ่านสารอำนวยพรและมอบโอวาทให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมุ่งมั่นสืบทอดพระราชปนิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ในขณะเดียวกันก็ยังมีการวิจัย พัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศอย่างไม่หยุดยั่งควบคู่ไปด้วย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดในการช่วยเหลือประชาชน สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
จะยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศและการบินเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน
            จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง : Fonluang Open House” ณ บริเวณลานสนามหญ้า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร พร้อมส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีและความเข้มแข็งของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ของพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงยุคแรกเริ่มแบบ CESSNATU 206G ซึ่งเข้าประจำการเมื่อเดือนมีนาคม 2522 การจัดแสดงบอลลูนตรวจสภาพอากาศและรถตรวจสภาพอากาศแบบเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ การนำเสนอความรู้ด้านวิชาการฝนหลวงในหัวข้อ เทคโนโลยีฝนหลวง นวัตกรรมฝนหลวง และองค์ความรู้ฝนหลวง พร้อมออกบูธกิจกรรมต่าง ๆ ให้เยี่ยมชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการทำฝน แลปฝนหลวง การทดลองวิทยาศาสตร์ด้านเคมี การทดสอบและตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน การนำเสนอระบบข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง บูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยแต่ละบูธจะมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ร่วมทดลองและเป็นวิทยากรให้ความรู้ประจำบูธต่าง ๆ ด้วย
             นอกจากนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามร่วมกับ 3 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือวิชาการ ด้านการวิจัย และเปลี่ยนองค์ความรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อันนำมาสู่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภาวะวิกฤตและภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเหมาะสม และ 2) ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยดำเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและการยอมรับของประชาชน
            “วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จึงต้องขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จลุล่วง สามารถสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้านบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศและการบินเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน” ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังให้องค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จึงต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ และสำหรับการจัดงานนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง” ในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ภารกิจของกรมฝนหลวงฯ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับประโยชน์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดภาพลักษณ์อันดี และส่งเสริมให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคการเกษตรเกิดพัฒนา พี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More