ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ เยือนอีสาน เปิดงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

​ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ เยือนอีสาน เปิดงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ เยือนอีสาน เปิดงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

​ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ เยือนอีสาน เปิดงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ย้ำรัฐบาลทำงานเต็มที่ เพื่อประชาชน

 

               เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดงานงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 พร้อมมอบนโยบาย พบปะประชาชน และเยี่ยมชมผลงานของหน่วยงานในจังหวัดและกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งการจัดงานบุญข้าวคูณลานนี้ เป็นงานบุญสำคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะชาวนามีความเชื่อว่า พระแม่โพสพ เป็นผู้มีอำนาจที่สามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนา และเพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณของข้าวที่ใช้เลี้ยงชีวิตทุกคนมาช้านาน และเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา โดยการจัดงานในวันนี้ มีเกษตรกรชาวนามาร่วมในงานบุญใหญ่ร่วม 2,000 คน ยิ่งทำให้เห็นว่างานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ในวันนี้ เป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริง  
                   ​​ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลทั้งสถาบันเกษตรกร และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรและจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้ราคาที่เหมาะสม และพยายามควบคุมปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นทุนในการผลิตให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกลไกของราคาตลาด ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน ราคาปัจจัยการผลิตหลาย ๆ อย่าง เช่น น้ำมัน ปุ๋ย ค่าแรง หรือแม้กระทั่งค่าครองชีพ ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกร นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น” โดยมุ่งเน้นให้ “เกษตรกรรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์” สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรของชุมชน โดยส่งเสริมให้นำแนวทางตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการนำเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้ในการบวนการผลิต           เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างระบบการเงินการบัญชีที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ สร้างความโปร่งใสในทุก ๆ กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
         ​​”ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ และขอบคุณฝ่ายราชการที่กำกับดูแล สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและมีความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน เพราะเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความอยู่ดีกินดี สร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกร” นายนราพัฒน์ กล่าว

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64176

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More