ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 2135

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 2135

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 2135

สาย อำเภอศรีเชียงใหม่ (ดอนใหญ่) – ผาแต้ม (หนามแท่ง) จังหวัดอุบลราชธานี เสริมสร้างศักยภาพโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างประจำปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อำเภอศรีเชียงใหม่ (ดอนใหญ่) – ผาแต้ม (หนามแท่ง) กม. 35+000 และพบปะประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง พร้อมด้วย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รวมทั้งก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับทางหลวงอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับโครงการทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อำเภอศรีเชียงใหม่ (ดอนใหญ่) – ผาแต้ม (หนามแท่ง) เป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในการเชื่อมต่ออำเภอศรีเมืองใหม่ไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้มปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรม และไหล่ทางคับแคบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบูรณะพร้อมขยายไหล่ทางและยกมาตรฐานชั้นทาง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เตือนและป้องกันจุดเสี่ยงอันตราย (Black spot) และทางแยกที่สำคัญ ระหว่าง กม.0+000 – 37+491 ระยะทาง 37.491 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร เสริมสร้างศักยภาพให้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรจากการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า และการเดินทางสัญจรระหว่างชุมชน เชื่อมโยง และสนับสนุนโครงข่ายสายหลัก ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More