ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจตรวจเงินแผ่นดิน

หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จกจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว
ขอได้โปรดกรุณาจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมาธิการสามัญ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือที่ตู้ ป.ณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ และสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More