ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
.
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ด้วยแนวคิดสร้างแรงจูงใจทางสังคมที่ส่งผลกับการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Motivation) เพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างรากฐานพฤติกรรมเชิงบวกในสังคมอย่างยั่งยืน
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง แนวคิดการใช้พลังบวกขับเคลื่อนการทำงานทำให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ทางสังคม” ภายใต้การออกแบบระบบเครดิตสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม โดยไม่ก้าวล้ำสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบบเครดิตสังคมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถกำหนดขอบเขตพฤติกรรมเชิงบวกให้ครอบคลุมหลากหลายมิติในวิถีชีวิตของทุกคน ทางศูนย์คุณธรรมมีแนวทางในการศึกษา พัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล (Population Based) ระดับองค์กร (Organization Based) และระดับพื้นที่ (Area Based) 
.
รศ.นพ. สุริยเดว ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาระบบเครดิตสังคม มุ่งเน้นสร้างกลไกส่งเสริมคุณธรรมเชิงพฤติกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Motivation) ตอบโจทย์เรื่องของ SDGs และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
.
นางสาวรานี ผู้แทนสำนักงาน ป.ย.ป. คาดหวังว่าการร่วมกันในทางวิชาการ การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนาระบบเครดิตสังคมครั้งนี้ จะสามารถนำมาใช้ในประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในเชิงบวก ให้สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป
.

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More