ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อมไทย – พม่า – ลาว – จีน

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อมไทย – พม่า – ลาว – จีน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง และจุน จังหวัดเชียงรายและพะเยา ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้ว 20% ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานดินถม งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง งานชั้นพื้นทาง หินคลุก และงานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567
ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง และจุน จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร การก่อสร้างถนนสายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงขยายถนนเดิม บริเวณ ช่วง กม. ที่ 3+425 – 12+000 รวมระยะทาง 8.575 กิโลเมตร และการก่อสร้างถนนใหม่ บริเวณ ช่วง กม. ที่ 0+000 – 3+425 และ ช่วง กม. ที่ 12+000 – 43+709 รวมระยะทาง 35.134 กิโลเมตร ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 12 แห่ง รวมถึงโครงสร้างระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,199 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 – 2567
ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจังหวัดพะเยาและเชียงราย มีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา สปป.ลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของประเทศจีนได้ รวมถึงช่วยรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต รองรับการเดินทางของประชาชนที่จะใช้เส้นทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมhttps://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64324

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More