ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างองค์ความรู้ความปลอดภัย ในการทำงาน

กระทรวงแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างองค์ความรู้ความปลอดภัย ในการทำงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554” ว่า กระทรวงแรงงานได้มีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แคมเปญ “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน

กิจกรรมในวันนี้ คือ “Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน อบรมความปลอดภัยฟรี 10,000 คน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แคมเปญดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานมีการพัฒนาองค์ความรู้ ตามมาตรฐานกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) ร่วมกับโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิ อาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรมเครือข่ายในการทำงานพระนคร และบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซิลติ้ง จำกัด ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานต่อไป

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130145230774

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More