ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดงาน PKBM YRU ประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายูอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดงาน PKBM YRU ประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายูอินโดนีเซีย

วันนี้ (29 ม.ค.66) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย (Pertandingan Aktiviti Kemahiran Berbahasa Melayu/Indonesia) ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน

สำหรับการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู/อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร คบ.การสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.อิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร คบ.ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายของคนในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุข

สำหรับกิจกรรมภายในงานมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู (Pertandingan Aktiviti Kemahiran Berbahasa Melayu/Indonesia) ซึ่งมี 3 รายการ ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์(PIDATO) การขับร้องเพลงคุณธรรม (NASYID) การตอบปัญหาภาษามลายูและศาสนา (KUIZ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงชุดสื่อการสอน Surah al-Fatihah(Bahasa Isyarat) การกล่าวสุนทรพจน์(Pidato) ตัวแทนจากกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย การสาธิตทำอาหารพื้นเมืองจากอินโดนีเซีย และการแนะแนวหลักสูตร

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More