ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“วราวุธ” เชื่อมั่น เวที CAL Forum รุ่น 2 ต่อยอดความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ทุกระดับได้อย่างยั่งยืน

“วราวุธ” เชื่อมั่น เวที CAL Forum รุ่น 2 ต่อยอดความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ทุกระดับได้อย่างยั่งยืน

“วราวุธ” เชื่อมั่น เวที CAL Forum รุ่น 2 ต่อยอดความสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ทุกระดับได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการ Climate Action Leaders Forum (CAL Forum) รุ่น 2 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้นำจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 63 ท่าน จาก 63 องค์กร เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สโมสรราชพฤกษ์ โครงการ North Park กรุงเทพฯ 

โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณผู้นำจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 2 ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทย ทั้งในภาคเอกชน สังคม สื่อมวลชน และทุกฝ่ายให้หันมาสนใจและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ในทุกระดับชั้น เพราะถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานของประเทศไทยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทัดเทียมกับนานาประเทศ เพราะการขับเคลื่อนงานเพียงลำพัง ไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพราะทุกภารกิจล้วนมีความโยงใยเชื่อมโยงกัน ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ดังที่พูดเสมอว่า Together is possible

สำหรับการประชุม Climate Action Leaders Forum หรือเวทีผู้นำ CAL Forum จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง (Climate Action Literacy) และสร้างเวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Climate Action Communication) ผ่านผู้นำจากทุกภาคส่วน มาร่วมสร้างเวทีระดับผู้นำรูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อนตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Greenhouse Gas Emission ของประเทศต่อไป
ที่มา: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/144288

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More