ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

ปลัด พม. ย้ำเดินหน้าองค์กรดิจิทัล ผนึกพลังเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

 

       เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 12.30 น. ณ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม.มุกดาหาร จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เพื่อร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม.นครพนม
      นายอนุกูล กล่าวว่า วันนี้ ตนได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 4 ด้าน เพื่อให้นำไปใช้ในการดำเนินงานระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณภาพครอบครัว 2) การคุ้มครองทางสังคม ด้วยระบบสวัสดิการสังคม 3) หุ้นส่วนทางสังคม ที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และ 4) องค์กรสมรรถนะสูง ที่เชื่อมโยงการทำงานกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้ง กระทรวง พม. กำลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  และจะมีการปรับรูปแบบการสื่อสารจากพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด  โดยจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรในพื้นที่ต่างๆ
     นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศ ต้องมีคุณภาพและต้องมีชีวิต โดยหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัด ต้องทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน  และต้องมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อีกทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา ได้แก่ การศึกษา ที่อยู่อาศัย อาชีพรายได้ และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลต้องมีแผนในกลุ่มศูนย์ฯ ระดับ A อาทิ การบริหารจัดการเงินสงเคราะห์ต่างๆ และการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในระบบ MSO-LOGBOOK อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีเป้าหมายในการเพิ่มศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอย่างมีคุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
     นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สายด่วน พม. โทร. 1300 ระดับจังหวัด ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารสามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นได้ ด้วยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี จนทำให้ไม่ถึงการเป็นข่าว เพราะเราไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดปัญหาได้ แต่ที่สำคัญคือ เมื่อเกิดปัญหาแล้วเราแก้ไขได้  อีกทั้งเรามีระบบที่เข้มแข็งมากขึ้น ทำให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดได้ สำหรับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้องประสานความร่วมมือกับตำรวจและทีมสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องกลไกการส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ซึ่งปีนี้ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More