ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขนส่งสมุทรปราการ รับสมัครผู้สนใจเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง(TSM) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ขนส่งสมุทรปราการ รับสมัครผู้สนใจเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง(TSM) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) และ TSM ดังกล่าวต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญหน่วยงานที่มีความประสงค์เป็นผู้ทำการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก และผู้ที่ประสงค์จะเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ให้ยื่นความประสงค์ พร้อมหลักฐานได้ที่สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อหน่วยงานและวิทยากรที่ได้รับมอบหมายทางเว็บไซต์ www.tsmthai.com สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code

สำหรับการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายให้ทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) แทนกรมการขนส่งทางบก จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 2. มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม 3. มีวิทยากรในการฝึกอบรมประจำซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก 4. เก็บค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ และ 5. มีประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้ที่ประสงค์จะเป็นวิทยากรฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านการขนส่งทางถนนหรือด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนหรือด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอนหรือการฝึกอบรมในการด้านการขนส่งทางถนนหรือด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และ 4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดความรู้จากกรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และมีความสนใจที่จะเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) แทนกรมการขนส่งทางบก ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-323-2872 หรือสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8619

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More