ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประธานองคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ประธานองคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีการนำร่องโครงการโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบ 4 แห่ง พัฒนาศักยภาพครูและพี่เลี้ยง ดูแลสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติด ผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย และคัดกรองมะเร็งลำไส้

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของคนในชุมชนตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ชุมชนมีความสุข (Community Happiness) ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness) บุคลากรมีความสุข (Personal Happiness) และองค์กรมีความสุข (Hospital Happiness) โดยปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาศักยภาพในการตรวจคัดกรอง ประเมิน และแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน ภายใต้ “โครงการโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบนำร่อง” ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง, โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาห์อุทิศ) ตำบลปะเสยะวอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารนอีบาดะห์ บ้านโตะบาลา และศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านเตราะบอน รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพครูและพี่เลี้ยง เพื่อให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังพัฒนาโรงผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน WHO-GMP และฮาลาล ผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12

          นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ที่ผ่านมาได้ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยจัดบริการ อาทิ โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ จำนวน 883 ราย มีผู้ที่ผลเป็นบวกได้รับการยืนยันด้วยการส่องกล้อง รวม 53 ราย, โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยไปแล้ว 311 ราย และยังมีผู้ป่วยรอการผ่าตัดอีกจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาช่วยลดจำนวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและพิการให้มีความเหมาะสม รวมถึงสร้าง “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน” ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้การดูแลของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลตาชี ช่วยให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย โดยมีแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

ที่มา :

-j

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More