ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกั้ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ โดยดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมธิการสามัญที่ ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือที่ http://senate.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More