ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทส. กระชับสัมพันธไมตรี ฝรั่งเศส เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. กระชับสัมพันธไมตรี ฝรั่งเศส เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. กระชับสัมพันธไมตรี ฝรั่งเศส เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 12.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รับเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ H.E. Mr. Thierry MATHOU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ  อาทิ ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษทางอากาศ ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญเช่นกัน อีกทั้งไทยได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน BCG Model โดยฝรั่งเศสได้แสดงความสนใจในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมไทย – ฝรั่งเศส ภายใต้ “France – Thailand Platform Innovation” ในรูปแบบการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ รวมถึงสาขาที่ประสงค์จะยกระดับความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ (PM 2.5) ยานยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงการและกิจกรรมร่วมกันภายหลังประเทศไทยเข้าร่วม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดความยั่งยืน โดยจะต้องไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน และการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย
ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/145292

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More