ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3222 ตำบลชำผักแพว – ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3222 ตำบลชำผักแพว – ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3222 ตำบลชำผักแพว – ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จ

…..

กรมทางหลวง (ทล.) กะรทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อำเภอแก่งคอย – อำเภอบ้านนา ตอน ตำบลชำผักแพ้ว – ตำบลชะอม แล้วเสร็จ ในพื้นที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่อเป็นการพัฒนาทางหลวงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมซีเมนต์ และลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดนครนายก ทล. จึงได้ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อำเภอแก่งคอย – อำเภอบ้านนา ตอน ตำบลชำผักแพว – ตำบลชะอม จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม. ที่ 12+890 – 24+500 ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 573.474 ล้านบาท ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ มีผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบยกดินถมและแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้สายทางนี้มีขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงในการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกให้มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วน ทล. โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More