ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เร่งรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

นายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เร่งรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้จะครบกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

หากประสงค์จะทำงานต่อไป ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เร่งรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ จุดสำคัญที่แรงงานต่างด้าวต้องเร่งดำเนินการคือ เข้าระบบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตทำงาน 100 บาท และค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงานปีละ 900 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะถึงนี้เท่านั้น โดยระบบจะพิมพ์ใบรับคำขออนุญาตทำงานถือคู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้แทนใบอนุญาตทำงานไปพรางก่อน จนกว่าจะส่งข้อมูลเอกสารที่เหลือ เช่น หนังสือเดินทาง ,เอกสารรับรองบุคคล (CI) และใบรับรองแพทย์ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เมื่อดำเนินการครบตามขั้นตอน คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เน้นย้ำว่า หากนายจ้าง/สถานประกอบการไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ทำงานในราชอาณาจักรได้ และจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการมีปัญหาอุปสรรคในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สามารถติดต่อกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสายด่วน1506 กด 2 หรือโทร. 1694

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More