ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อ.นาแห้ว จ.เลย จัดกิจกรรมวันแห่งความรักและจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จุดชมวิว ภูค้อภูน้อย

อ.นาแห้ว จ.เลย จัดกิจกรรมวันแห่งความรักและจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จุดชมวิว ภูค้อภูน้อย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านบุ่ง กำหนดจัดกิจกรรมวันแห่งความรักในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรส พิธีทำขวัญบ่าวสาว และมอบทะเบียน ณ ภูค้อภูน้อย บ้านบุ่ง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงความรักในวันแห่งความรัก พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย เวลา 18.30 น. และกิจกรรม คู่รักที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายทะและบัตรอำเภอนาแห้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ

นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว กล่าวว่าอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีธรรมชาติและป่าไม้สวยงาม พื้นที่จุดชมวิว ภูค้อภูน้อย เป็นหนึ่งพื้นที่ราบสูงมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง มองเห็นวิวทิวเขาฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุลี และในช่วงฤดูหนาว เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศเย็นในตอนเช้าด้วยอุณหภูมิเลขตัวเดียว มีทะเลหมอกสวยงาม มองเห็นทะเลหมอกฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ได้สุดลูกหูลูกตา และเป็นอีกหนึ่งจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม พื้นที่เหมาะสำหรับทำการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติมีเส้นทางการเดินป่าเที่ยวชมระบบนิเวศและหินก้อนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายหัวพญานาคหรือบริเวณเกล็ดลำตัวของพญานาค นอกไปจากนั้นยังมีเกษตรปลอดสารพิษ และปลูกดอกไม้เมืองหนาวให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจและสามารถเที่ยวได้ทั้งปี

ชาวบ้านจึงได้รวบรวมกลุ่มกันในชุมชน ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน จึงได้รวมกลุ่มจดวิสาหกิจชุมชนขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านบุ่งภูค้อ และได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2564 ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ บ้านบุ่ง และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดกิจกรรมงานจดทะเบียนสมรสขึ้นที่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ บ้านบุ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นดารส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในวันแห่งความรักสำกลในครั้งนั้นได้มีคู่รักมาจดทะเบียนจำนวน 8 คู่ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักภูค้อน้อยบ้านบุ่งมากขึ้น

ในครั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านบุ่ง จึงได้หารือกันและถือโอกาส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันแห่งความรักสำกล จัดกิจกรรมงานจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักขึ้นอีกครั้ง หลังที่ประเทศไทยตกอยู่ในวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลง กลุ่มจึงได้ตกลงกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมกำรสร้างความรัก กระตุ้นการท่องเที่ยว ประชำสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มจึงจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.คู่บ่าวสาวจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอนาแห้ว หน้าที่ว่าการอำเภอนาแห้ว

2.คู่บ่าวสาวนั่งรถอีแต๊ก เที่ยวชมธรรมชาติสองข้างทาง เดินทางไปที่ภูค้อภูน้อยบ้านบุ่ง

3.คู่บ่าวสาวเข้าร่วมพิธีสู่ขวัญ ผูกข้อมือโดยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี

4.คู่บ่าวสาวถ่ายรูปกับใบสมรสซึ่งมอบโดยนายอำเภอนำแห้ว และจุดชมวิว จุดถ่ายภาพ

5.คู่บ่าวสาวรับมอบของที่ระลึกโดยแขกผู้มีเกียรติ

กำหนดการจัดกิจกรรมวันแห่งความรักและจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา เวลา 08.00-12.00 น. ณ ภูค้อน้อย บ้านบุ่ง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยเวลา 08.30 น. คู่บ่าวสาวที่เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอนำแห้วจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย

คู่บ่าวสาวเดินทำงจากที่ว่าการอำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย ถึงจุดชมวิวภูค้อภูน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยนั่งรถอีแต็ก คันละ 2 คู่ พิธีการสู่ขวัญคู่บ่าวสาว ผูกแขนคู่บ่าวสาว เวลา 10.30-11.30 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย ปลัดอำเภอ(ฝ่ายทะเบียนและบัตร) และกล่าวเปิดงานโดย นายอำเภอนาแห้ว พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่คู่บ่าวสาว เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างความประทับใจให้คู่บ่าวสาว บันทึกเป็นความทรงจำที่ดี และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นกำรสร้างเรื่องราวให้ภูค้อน้อย บ้านบุ่ง อำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย เป็นสถานที่แห่งความรักในความทรงจำ ดังคำขวัญที่ว่า “รักไม่ท้อ ที่ภูค้อนาแห้ว”และความรักจะอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230203135403888

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More