ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นักเรียน Mini English Program โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา เปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เมืองอิโปห์ และเมืองไทเปง ประเทศมาเลเซีย พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน

นักเรียน Mini English Program โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา เปิดโลกทัศน์ต่างแดน ณ เมืองอิโปห์ และเมืองไทเปง ประเทศมาเลเซีย พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน

วันนี้ (3 ก.พ. 66) นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) นำนักเรียนในโครงการ Mini English Program ของโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ระดับชั้น ป.1-4 จำนวน 70 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาทักษะภาษาต่างแดน ณ เมืองอิโปห์ และเมืองไทเปง ประเทศมาเลเซีย เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้โลกกว้าง เปิดประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในหลักสูตรดังกล่าว

สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกือบังซาอันกัมปง ยามู SK.Kebangsaan Kampung Jambu)และโรงเรียนกือบังซาอัน เอสที จอห์น สาตู(SK.Kebangsaan ST Geogre Satu) ในสังกัดศึกษาธิการอำเภอลารุตมาตันกับโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงปันจาสีลัต การเชิดสิงห์โต การแสดงโชว์ของนักเรียน และการต่อคำศัพท์คอนเวิร์สภาษาอังกฤษร่วมถึงการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย โดยมี นายไซเอด บินซาเยด มาฮาดี ศึกษาธิการอำเภอลารุตมาตันดันสลามา (Mr.Syed Nasir Bin Sayed Mahadi Chief District Education Officer) คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นายกสภากาชาดรัฐเปรัค มาให้การต้อนรับ

นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กล่าวว่า โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาทักษะทางภาษา ณ เมืองอีโปห์ และเมืองไทเปง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเรียนรู้ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและให้เข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ มิตรไมตรีอันดีในความร่วมมือที่จะจับมือการศึกษาพัฒนาไปด้วยกันในพื้นที่ชายขอบหรือชายแดนทั้งสองประเทศในการพัฒนานักเรียนให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอันเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารระดับนานาชาติและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขอขอบคุณผู้ประสานงานและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจรัฐเปรัค ทั้งสองประเทศที่ทำให้กิจกรรมสานสัมพันธ์ด้านการศึกษาสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

ด้านนายไซเอด บินซาเยด มาฮาดี ศึกษาธิการอำเภอลารุตมาตันดันสลามา ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า การมาเยือนของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ครั้งนี้ ทางศึกษาธิการอำเภอลารุตมารันดันสลามามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เลือกมาดูงานสถานศึกษาในสังกัด ที่นี้มีหลายสิ่งให้ทางคณะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านการแสดง อาหาร การใช้ชีวิตของนักเรียนที่นี่ โดยเฉพาะหลักสูตรโปรแกรมนานาชาติของโรงเรียนกือบังซาอัน เอสที จอห์น สาตู(SK.Kebangsaan ST Geogre Satu) แห่งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230203152925957

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More