ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“สาธิต” เดินหน้า เสริมศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ

“สาธิต” เดินหน้า เสริมศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ

“สาธิต” เดินหน้า เสริมศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย อำเภอบ้านฉางและนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมเป็นต้นแบบการมีสุขภาพดี ใช้เทคโนโลยีดิจัลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน “SMART อสม.”

 

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย อำเภอบ้านฉางและนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมเป็นต้นแบบการมีสุขภาพดี ใช้เทคโนโลยีดิจัลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” พร้อมเชิญชวนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน
          วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย อำเภอบ้านฉางและอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมงาน
          ดร.สาธิต กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ อสม.สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนที่ยังไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เข้ารับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพและต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ประกอบอาหารด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี พร้อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 โรคไข้เลือดออก โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตามนโยบาย ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ผ่านแอปพลิเคชัน “SMART อสม.”
          ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า สถานการณ์ต่างๆ ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จังหวัดระยอง ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชน ผู้มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชน นำนโยบายต่างๆไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครือข่ายระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ขอให้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง สื่อสารทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลาน เฝ้าระวังยาเสพติดทุกชนิด และเชิญชวนคนในชุมชน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต
          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ อสม. ควรได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานช่วยเหลือระบบสาธารณสุข ทั้งค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย การให้อสม.และคู่สมรสสามารถสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวหากมีการเสียชีวิต

ข้อมูล  

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More