ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมช.ประภัตร ร่วมสืบสานประเพณีพี่น้องเกษตรกรชาวอีสาน งานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโคให้แก่เกษตรกร จ.ขอนแก่น

รมช.ประภัตร ร่วมสืบสานประเพณีพี่น้องเกษตรกรชาวอีสาน งานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโคให้แก่เกษตรกร จ.ขอนแก่น

รมช.ประภัตร ร่วมสืบสานประเพณีพี่น้องเกษตรกรชาวอีสาน งานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโคให้แก่เกษตรกร จ.ขอนแก่น

         นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานบุญลอมข้าวใหญ่ พร้อมทั้งมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดมธุวัณโณวาสต.หนองกุดใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ว่า ประเพณีบุญลอมข้าวใหญ่   หรือบุญคุณลานนั้น เป็นประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ชาวนาจึงได้สำนึกในบุญคุณของข้าวที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา

      นายประภัตร กล่าวว่า บุญลอมข้าวใหญ่ เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่ห่างหายไปเพราะปัจจุบันเกษตรกรมีวิถีชีวิตใหม่ โดยการใช้รถเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น แทนการเก็บเกี่ยวโดยธรรมชาติและแรงงานคนตามวิถีของชาวบ้าน ทำให้การลอมข้าวหลังเก็บเกี่ยว และการปลงข้าวหรือการนำเครื่องบูชาพระแม่โพสพเสียบไว้ที่ลอมข้าว ที่เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของข้าวและน้ำสูญหายไป และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในวิถีทำนาแบบธรรมชาติ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ส่งมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ตัวเพื่อให้ได้ใช้โค-กระบือ เป็นแรงงานในการทำนาปลูกข้าว เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันพึ่งพากันตามธรรมชาติ อีกทั้งยังได้มูลโคนำมาเป็นปุ๋ยคอก เป็นการลดรายจ่ายและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More