ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ ณัฐพล กำชับเข้มตรวจราชการอย่างจริงจัง ย้ำเดินตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ สู่ความสำเร็จ 4 มิติ

ปลัดฯ ณัฐพล กำชับเข้มตรวจราชการอย่างจริงจัง ย้ำเดินตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ สู่ความสำเร็จ 4 มิติ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับเข้มตรวจราชการอย่างจริงจัง ย้ำเดินตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ สู่ความสำเร็จ 4 มิติ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2566 โดยใช้ “MIND” ปรับอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ พร้อมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวิถีใหม่ของหน่วยงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ และให้รางวัลกับคนทำดี ประกอบด้วย

มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ หรือ S-curve

มิติที่ 2 การดูแลสังคม โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน สังคม และสถานประกอบการ เพื่อให้โรงงานในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตร

มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก ผลักดันปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกการกำกับดูแลที่ทรงประสิทธิภาพ และการส่งเสริมยกระดับสถานประกอบการหรือโรงงานด้วยแนวคิด BCG

มิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

 

ทั้งนี้ ปลัดฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการ อก. ดูแลพื้นที่ในกำกับ พร้อมทั้งประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศในการปรับกลไกการทำงานของอุตสาหกรรมจังหวัด โดยส่งเสริมให้โรงงานทำถูกกฎหมาย มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง การดูแลประชาชนให้มีรายได้ การพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงานให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร ตลอดจนแก้ไขปัญหาเรื่องการร้องเรียนซ้ำซาก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรการการเผาอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา PM 2.5 โดยให้อุตสาหกรรมจังหวัดบูรณาการร่วมกับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมี นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายเดชา จาตุธนานันทน์ นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวิชญ์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More