ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการก่อสร้างท่าเรือสำราญรองรับการเดินทาง เรือ Cruise ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Cruise Terminal)

กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการก่อสร้างท่าเรือสำราญรองรับการเดินทาง เรือ Cruise ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Cruise Terminal)

กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการก่อสร้างท่าเรือสำราญรองรับการเดินทาง เรือ Cruise ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Cruise Terminal)จากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ให้กรมเจ้าท่าเร่งโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Cruise Terminal)นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกาะสมุยยังไม่มีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เรือสำราญที่ต้องการเทียบท่าที่เกาะสมุยจึงต้องทอดสมอบริเวณหาดหน้าทอนและให้นักท่องเที่ยวโดยสารเรือเล็กเพื่อขึ้นชายฝั่งโดยมีนักท่องเที่ยวเพียงประมาณ 50% ที่ลงจากเรือสำราญเพื่อขึ้นชายฝั่ง การพัฒนาท่าเทียบเรือจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญ ที่เกาะสมุย มีความคืบหน้า ดังนี้ 
1. กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาตามงบปี 2563 – 2565 เพื่อทำ PPP (การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) สำหรับโครงการท่าเรือสำราญเกาะสมุย เป็นโครงการตามทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด อยู่บริเวณทางตอนใต้เกาะสมุย ที่แหลมหินคม งานศึกษาจะแล้วเสร็จต้นเดือนมีนาคม 2566 นี้ ซึ่งจะดำเนินการนำเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เห็นชอบ ก่อนเสนอ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการในรูป  PPP ต่อไป 
โดยขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร มีพื้นที่อย่างน้อย 7,200 ตารางเมตร และรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง ตัวอาคาร รองรับและส่งเสริมการใช้งานของอาคารโดยสารให้มีกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี อาทิ ห้องประชุม ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร สะพานขึงต้องมีความกว้าง 40 เมตร และยาว 445 เมตร สะพานขึงสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารและพื้นที่หลังท่าที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อาคารจำหน่ายตั๋วโดยสาร ร้านอาหาร และอาคารบริการ โดยสะพานขึงสร้างขึ้นเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อซากปะการังที่อยู่บริเวณใต้สะพาน สำหรับท่าเรือที่จะให้บริการแบ่งออกเป็น ท่าเรือเฟอร์รี่ (ทางเลือก) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทางไปและกลับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (จอดเรือได้สูงสุด 6 ลำ) ท่าเรือยอร์ช (ทางเลือก) จะมีท่าเทียบเรือที่ทันสมัย รองรับเรือยอร์ช ได้ถึง 80 ลำ ผู้ลงทุนสามารถออกแบบได้ใหม่เพื่อให้บริการเรือยอร์ช ได้หลากหลายประเภทมากขึ้นโดยรูปแบบอาคารบริการต้องออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า เพื่อรองรับกิจกรรมทั้งหมด ทั้งท่าเทียบเรือสำราญ ท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือยอร์ช
2. กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือ landing pier ที่จะรองรับเรือสำราญ cruise ที่จะเข้ามาทิ้งสมอบริเวณใกล้ท่าเรือหน้าทอน ตามงบปี 2564 – 2566 เพื่อก่อสร้างท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก ในการรองรับการขนถ่ายนักท่องเที่ยวจากเรือ cruise ขึ้นฝั่งได้อย่างเป็นระเบียบ รวดเร็วและปลอดภัย ขอบเขตงาน ประกอบไปด้วย 1) ก่อสร้างที่พักคอยรองรับผู้โดยสาร ขนาด 30 x 60 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร 2) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ขนาด 5 x 152 เมตร พื้นที่ประมาณ 760 ตารางเมตร 3) ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 x 20 เมตร จำนวน 8 ชุด พื้นที่ประมาณ 640 ตารางเมตร และ 4) ติดตั้งเสากันกระแทก และยางกันกระแทก โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 
ทั้งนี้ รูปแบบอาคารบริการต้องออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า เพื่อรองรับกิจกรรมทั้งหมด ทั้งท่าเทียบเรือสำราญ ท่าเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือยอร์ช ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจต่อประเทศชาติ และภาครัฐต่อไป 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More