ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ(IMO Member State Audit Scheme, IMSAS) พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) มีพันธกรณีต้องรับการตรวจประเมินจาก IMO ในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย อนุสัญญา SOLAS / อนุสัญญา MARPOL (เฉพาะภาคผนวกที่ 1 และ 2) / อนุสัญญา LOADLINE / อนุสัญญา TONNAGE / อนุสัญญา CORLEG และ อนุสัญญา STCW ให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Instruments Implementation Code : III Code) ประกอบด้วย ประเด็นโดยรวม (Common Area) รัฐเจ้าของธง (Flag State) รัฐชายฝั่ง (Coastal State) และรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) โดยมีกำหนดรับการตรวจประเมินจาก IMO ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลความปลอดภัยของการเดินเรือ การขนส่งทางทะเล และการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งอยู่ในขอบเขตของการตรวจประเมิน จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน กสทช. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยหน่วยงานทั้งหมดได้รับทราบถึงกำหนดการตรวจประเมิน และดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดทำกลยุทธ์ระดับประเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด การกำกับดูแลการดำเนินการโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ การลงนามบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา การฝึกอบรมให้กับเรือไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลตรวจอากาศทางทะเล การขยายสถานี Navtex เพื่อให้บริการข่าวสารด้านการเดินเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย การตั้งสำนักงานสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำเพื่อให้การสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำเป็นอิสระ และการตั้งกลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าและสินค้าอันตรายเพื่อกำหนดการกำกับ ดูแล ด้านความปลอดภัยระหว่างการขนส่งสินค้าทางเรือ 
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวของ IMO มั่นใจได้ว่าประเทศสมาชิกมีการปรับปรุงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การประเมินผล การทบทวน การติดตามการดำเนินการตามพันธกรณีและข้อแก้ไขของอนุสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการขนส่งทางทะเล รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล อย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า โทร. 0 2233 1311 – 8 ต่อ 290

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More