ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกเพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกเพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอก เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษา ร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่ รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการเกษตรนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผย กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ได้เร่งดำเนินการเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำสวย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โดยใช้รถขุดตักดิน ขก.1 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยรถขุดตักดินเช่าเพื่อสนับสนุนการขุดลอก โดยมีแผนงานขุดลอกตั้งแต่ กม. 160+500 ถึง กม. 162+650 ระยะทาง 2,150 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 55,114.50 ลูกบาศก์เมตร ความกว้างของร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 6 – 27 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 156 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างของร่องน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ผลการดำเนินงาน ณ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ระยะทางรวม 1,085 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 29,070 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น  52.74 % 
รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการขุดลอกลำน้ำสวย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย และตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากลำน้ำตื้นเขินจากการสะสมตะกอนดิน  ส่งผลให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำ รวมถึงช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซ้ำซาก เป็นประจำทุกปี  ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการเอง ขุดลอกครอบคลุมพื้นที่บ้านวังยางเหนือ บ้านวังยางใต้ บ้านเดื่อ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านทุ่งม่วง บ้านจอมศรี ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 1,514 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ 2,478 ไร่ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการขุดลอกในครั้งนี้ 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More