ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม TNSC หารือแนวทางการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย รองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม TNSC หารือแนวทางการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย รองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม TNSC หารือแนวทางการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย รองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมด้านพาณิชยนาวี เพิ่มคุณภาพในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมเจ้าท่าและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(Thai National Shippers’ Council) เพื่อหารือถึงประเด็นการพัฒนาพาณิชยนาวีไทยเพื่อรองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ผู้แทนจากกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย ผู้แทนจากสำนักแผนงาน และผู้แทนจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า 
 การประชุมในครั้งนี้ ได้หารือร่วมกัน ถึงแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ส่งสินค้า (Shippers) เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาการถ่ายลำ (Transshipment)  การเก็บข้อมูลสถิติค่าระวาง ปริมาณสินค้า ตู้สินค้า ปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ และการเร่งรัดการพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) และการผลักดันการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ทั้งสายเรือและผู้ส่งสินค้า รวมไปถึงการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยกรมเจ้าท่า ยินดีดำเนินการในส่วนที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ จะเร่งผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของไทยต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More