ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพชรบูรณ์ ชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ ปี 66

ผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพชรบูรณ์ ชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ ปี 66

ผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพชรบูรณ์ ชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ ปี 66

เน้นย้ำการทำงานตามนโยบาย MIND ครอบคลุม 4 มิติ ความสำเร็จทางธุรกิจ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 มี นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ เข้าร่วม โดยผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ ได้ชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินงานตามนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 4 มิติ ความสำเร็จทางธุรกิจ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามแนวคิด”ใช้ หัว และ ใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (รง.8) และรายปี (รง.9) ตามกฎหมาย ตามแบบ Single Form เน้นย้ำการป้องกันการลักลอบเผาอ้อยและการบริหารการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม. เร่งรัดการส่งเสริมโรงงานให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ 80% การตรวจกำกับดูแลสถานประกอบกิจการโรงงานและเหมือนแร่ให้ได้ 100% โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการที่มีนัยสำคัญ การขออนุญาตและการรายงานการจัดการของเสีย (สก.1,2,3) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) โดยให้มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา การติดตามโรงงานที่มีการร้องเรียนและฟ้องร้อง การติดตามโรงงานที่เข้าข่ายต้องประเมินความเสี่ยงฯ ตามกฎหมาย ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้พบปะและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบูรณาการการทำงานในพื้นที่จากตัวแทนภาคเอกชน อาทิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบูรณ์

หลังจากนั้น ผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด ประกอบกิจการห้องเย็นเก็บมะขามแปรรูปและแปรรูปมะขาม ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 4 มิติ คือ ความสำเร็จทางธุรกิจ การช่วยเหลือชุมชน สังคม ประกอบการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ข้อมูล  

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More