ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการกำหนดค่าโดยสารภายในประเทศของสายการบิน

CAAT จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการกำหนดค่าโดยสารภายในประเทศของสายการบิน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รอง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการกำหนดค่าโดยสารภายในประเทศของสายการบิน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไลการกำหนดราคาของสายการบินในสภาวะปัจจุบัน รวมทั้งระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลค่าโดยสารภายในประเทศที่เหมาะสม 

โดยมีผู้แทนหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วม 54 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจาก คณะกรรมาธิการการคมนาคม คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

งานสัมมนา ฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภาคสถาบันการศึกษามาบรรยายเรื่องกลยุทธ์และขีดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจสายการบิน และอุปสงค์การเดินทางและการกำหนดราคาค่าโดยสาร รวมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เรียนรู้เรื่องการจัดการรายได้ของสายการบินและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ ค่าโดยสาร รวมทั้งแนวทางแก้ไข ซึ่ง CAAT จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำไปประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารภายในประเทศต่อไป

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/