ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน

ปลัดมหาดไทย ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2566

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และผู้เข้าประกวดผลงาน TO BE NUMBER ON ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะ อุตสาหะ จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพสกนิกรในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ ประสบความสำเร็จสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

“ในฐานะหน่วยงานหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงมหาดไทย น้อมนำแนวทางโครงการไปขยายผลให้ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุตามพระดำริขององค์ประธาน โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดและอำเภอ กำชับและขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดและอำเภอพิจารณาส่งชมรมเข้าร่วมประกวดทุกประเภท พร้อมให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นลำดับแรก โดยน้อมนำแนวทางการดำเนินโครงการไปเป็นหลักในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และขยายเครือข่ายชมรมทั้งในระดับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด อำเภอ ให้เข้มแข็งขึ้น โดยสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดของจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ สนองแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และขอแสดงความชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวด แม้จะไม่ได้รางวัล หรือยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ได้เหมือนกันในวันนี้ คือ พวกเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจ ทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ในการสร้างคนรุ่นใหม่ของชาติ ให้เป็นคนเก่งและดีอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้จัดการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE เขต TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิกและเครือข่าย รวมถึงการช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมการประกวดผลงาน จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ประเภทจังหวัด จำนวน 17 ชมรม ประเภทอำเภอ จำนวน 51 ชมรม ประเภทชุมชน (ภูมิภาค) จำนวน 47 ชมรม ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) จำนวน 30 ชมรม ประเภทสถานศึกษา จำนวน 62 ชมรม ประเภทสถานประกอบการ จำนวน 27 ชมรม ประเภทสถานพินิจ จำนวน 11 ชมรม ประเภทเรือนจำ จำนวน 23 ชมรม และประเภทคุมประพฤติ จำนวน 18 ชมรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 286 ชมรม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More