ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า และแผนกำจัด “มาลาเรีย” 6 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา หลังพบผู้ป่วยสูง 

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า และแผนกำจัด “มาลาเรีย” 6 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา หลังพบผู้ป่วยสูง 

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า และแผนกำจัด “มาลาเรีย” 6 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา หลังพบผู้ป่วยสูง 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.แนวทางการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยประเทศไทยมีเป้าหมายตามพันธสัญญานานาชาติในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และนโยบายเร่งรัด 1 เขต 1 อำเภอ (ใหม่) ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีเป้าหมายให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 2568 ด้วยกลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน ภาคส่วนอื่นๆ

2.แผนการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่พบผู้ป่วยสูง 6 จังหวัด (ก.พ. – พ.ค. 2566) โดยในปี 2566 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้มาลาเรียบริเวณชายแดนไทยเมียนมา 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี พบผู้ป่วยรวม 2,991 ราย คิดเป็นร้อยละ 96 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อทั้ง 6 จังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดกำจัดไข้มาลาเรีย รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการตามแผนเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย “ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567”

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More