ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน : การพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัล” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน : การพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัล” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เรื่อง “ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน: การพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัล” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 22 โดยมี ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา เป็นวิทยากรดำเนินรายการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ
 
ซึ่ง ดร.สุพจน์ กล่าวให้เห็นถึง เป้าหมายการพัฒนาภาครัฐไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” เพิ่มขีดสมรรถนะการทำงานของภาครัฐให้มีความทันสมัย นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ พร้อมทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยความ ‘โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว’

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)