ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT NEWS ฉบับที่ 4 / 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กบร. เร่งสานนโยบายการบินพลเรือนแห่งชาติ ปรับมาตรฐาน จัดระบบรองรับการขยายตัวการบินของไทย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ SLOT ฤดูร้อน พร้อมรับนักเดินทางทั่วโลก รวมทั้งขยายขีดความสามารถรับเที่ยวบินจากจีน ไฟเขียวแผนธุรกิจ 3 สายการบิน และอนุมัติผู้ประกอบการเพิ่มการเติบโต

CAAT NEWS ฉบับที่ 4 / 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กบร. เร่งสานนโยบายการบินพลเรือนแห่งชาติ ปรับมาตรฐาน จัดระบบรองรับการขยายตัวการบินของไทย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ SLOT ฤดูร้อน พร้อมรับนักเดินทางทั่วโลก รวมทั้งขยายขีดความสามารถรับเที่ยวบินจากจีน ไฟเขียวแผนธุรกิจ 3 สายการบิน และอนุมัติผู้ประกอบการเพิ่มการเติบโต

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 ก.พ. 2566 ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ และมีมติ ที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้
(1) นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ. 2565 – 2580
ตามที่ กบร. ได้เสนอร่างนโยบายการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 – 2580 ต่อ ค.ร.ม. เพื่อพิจารณา และได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566 นั้น ประธาน กบร. ได้แจ้งผลต่อที่ประชุมและมีข้อสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. / CAAT) นำไปดำเนินการเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการระดับที่ 3 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนำข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ นโยบายการบินพลเรือนฯ ดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนที่มีความครบถ้วนทุกมิติครั้งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยนโยบายหลัก 3 ด้าน 13 นโยบายย่อย ประกอบด้วย นโยบายด้านเศรษฐกิจการบิน นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายด้านมาตรฐานการบิน

(2) การยกระดับมาตรฐานการบินของประเทศ
ประธาน กบร. มีข้อสั่งการให้ CAAT เร่งประสานกับหน่วยงานภาคการบินที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่ให้เรียบร้อย โดยตั้งเป้าขอรับการตรวจสอบในโปรแกรม USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) จาก ICAO ภายในปีนี้ และหวังผลการประเมินเกินร้อยละ 90 ซึ่งจะทำให้ไทยมีระดับมาตรฐานเทียบเคียงกลุ่มประเทศชั้นนำของโลก เพื่อให้เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระตุ้นการเติบโตของกิจการการบินของประเทศไทยที่ตั้งเป้าขึ้น 1 ใน 10 อันดับของโลกตามคาดการณ์ของหลายสำนักก่อนหน้านี้ว่าไทยจะมีปริมาณผู้โดยสารสูงติดอันดับ 9 ของโลกภายใน 10 ปีข้างหน้า

(3) การจัดสรรตารางเวลาการบิน (Slot Allocation)
ตามที่ตารางเวลาการบินประจำฤดูหนาว (Winter Schedule) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มีนาคม 2566 นี้ และสายการบินต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรร Slot ตามสิทธิและประวัติการบินที่เคยได้รับไว้ก่อนหน้านี้ได้ทยอยยืนยันหรือแจ้งคืนตารางการบินมาจนได้ข้อสรุปซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมานั้น สำหรับตารางการบินประจำฤดูร้อน (Summer Schedule) ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น ประธาน กบร. ได้เน้นย้ำนโยบายให้ CAAT ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สนามบินและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด โดยให้นำเอาประวัติการใช้ Slot ของแต่ละสายการบิน มาประกอบการพิจารณาโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ ได้นำเอาประเด็นความต้องการของเที่ยวบินจากประเทศจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา พิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ดำเนินงานสนามบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น สายการบิน และ CAAT ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันในวันที่ 17 ก.พ. 2566 นี้ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกัน รวมทั้งการเสนอทางเลือกต่าง ๆ และการสร้างความเข้าใจกับสายการบินจากประเทศจีนในประเด็นข้อขัดข้องต่าง ๆ ด้วย

(4) ประเด็นการพิจารณาสำหรับสายการบิน
ที่ประชุม กบร. มีมติเกี่ยวกับสายการบิน ดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบบริษัทสยาม ซีเพลน จำกัด ขอใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ แบบไม่ประจำ
2) ให้ความเห็นชอบบริษัทแอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ แบบไม่ประจำ
3) รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนซึ่งให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

(5) เรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ
ที่ประชุม กบร. ยังมีมติให้ความเห็นชอบเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ ดังนี้
1) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประกอบด้วยการแต่งตั้งให้ พล.ต.ท. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ และ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นกรรมการ และ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นที่ปรึกษา
2) ร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และร่างภาคผนวก ค. – 1 (วงเงินประกันภัยขั้นต่ำสำหรับการประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศ) เพื่อให้มีเกณฑ์เกี่ยวกับวงเงินประกันภัยขั้นต่ำสำหรับการประกอบกิจการฯ ประเภทการทำงานทางอากาศ (aerial work) เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเภทกิจการฯ และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินในด้านที่ต้องใช้การบินประเภทดังกล่าวในการดำเนินการ
3) ร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. …. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการเดินอากาศประเภทต่างๆ อาทิ บริการจราจรทางอากาศ บริการข่าวสารการบิน ฯลฯ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการการเดินอากาศในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องออกประกาศ กบร. ในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการแก้ไข พ.ร.บ. การเดินอากาศ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน
4) เห็นชอบการขอปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพิ่มเติมจากการให้บริการระบบตรวจบัตรผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing: CUPPS) ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนำระบบให้บริการผู้โดยสารต่าง ๆ เข้าใช้งานสำหรับการให้บริการในสนามบินของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกคล่องตัวในการใช้งานสนามบินของผู้โดยสาร ลดการแออัดและเพิ่มความสามารถในการรองรับของสนามบินตามมาตรการ New Normal เพื่อให้เป็นไปตามต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ดำเนินงานสนามบินสาธารณะซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ดำเนินงานสามารถขออนุมัติเพื่อเรียกเก็บได้


CAAT News ฉบับที่ 4/2566 
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
กองสื่อสารองค์กร

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/