ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่EECตรวจเยี่ยมศูนย์ ATTRIC เร่ง สมอ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย MIND ในทุกมิติ คาดทำรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 พันล้านบาท

ปลัดกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่EECตรวจเยี่ยมศูนย์ ATTRIC เร่ง สมอ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย MIND ในทุกมิติ คาดทำรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 พันล้านบาท

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และ ยางล้อแห่งชาติ หรือ ATTRIC เร่ง สมอ. เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบาย MIND ในทุกมิติ คาดสร้างเสร็จปี 2569 มีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 พันล้านบาท

 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center – ATTRIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อของไทย ไปสู่การเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ สามารถทดสอบและรับรองได้เองในประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในประเทศที่ไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยในอนาคตด้วย
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ภายในกรอบวงเงิน 3,705.7 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ส่วนระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 55 % โดยใช้เงินงบประมาณไปแล้ว 2,038 ล้านบาท คงเหลือการดำเนินงานอีก 45 % ในวงเงินงบประมาณ 1,667.69 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จครบทุกระยะ คาดว่าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 968 ล้านบาท ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ต่างประเทศ ประมาณ 30% – 50% และสร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 148 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ “MIND” มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความสามารถให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางล้อ และยานยนต์สมัยใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้ในระดับสากล มิติที่ 2 การดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ เช่น ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 200 อัตรา มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ประชาคมโลก รองรับการทดสอบยานยนต์สมัยใหม่ และมิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งรายได้ทางตรงจากการเปิดให้บริการของศูนย์ฯ ที่จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และรายได้ทางอ้อมจากการใช้จ่ายในกิจกรรมที่สืบเนื่องจากศูนย์ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พัก โรงแรม เป็นต้น
ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ สมอ. ได้เปิดให้บริการทดสอบตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา มีผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการสนามทดสอบยางล้อแล้วจำนวน 136 ราย และได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และยางล้อไปแล้วรวมทั้งสิ้น 985 ฉบับ และในเดือนเมษายน 2566 นี้ กำลังจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 2 สนาม ได้แก่ สนามทดสอบระบบเบรก และสนามทดสอบระบบเบรกมือ ส่วนสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform Track) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid Pad Track) พร้อมเปิดให้บริการทดสอบได้ในกลางปี 2567
สำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาในปี 2566 อีก 1,667.69 ล้านบาทนั้น จะใช้สำหรับการก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ สถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ ทางวิ่ง LAB ทดสอบการชน รวมทั้งจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ และชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้าง โดยคาดว่าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติจะเปิดให้บริการทดสอบเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2569 เลขาธิการ สมอ. กล่าว

10 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More