ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า ขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง หนองคาย และอุดรธานี บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

กรมเจ้าท่า ขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง หนองคาย และอุดรธานี บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

กรมเจ้าท่า ขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง หนองคาย และอุดรธานี บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

กรมเจ้าท่าขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง หนองคาย และอุดรธานี บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
                 
จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินการขุดลอก พัฒนา และบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร
                  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เนื่องจากลำน้ำในพื้นที่มีความตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดิน
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ได้ขุดลอกลำน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยใช้รถขุด ชม.11 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องน้ำ 20 – 40 เมตร ระยะทาง 2,750 เมตร ระดับขุดลอกก้นร่องเท่ากับ 400.15 – 401.15 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 43,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ เพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกประมาณ 950 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 2,650 ไร่
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยใช้รถขุดตักดิน ขก.1 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยรถขุดตักดินเช่า เพื่อสนับสนุนการขุดลอก ทำการขุดลอกตั้งแต่ กม.160+500 – กม.162+650 ระยะทาง 2,150 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 55,114.50 ลูกบาศก์เมตร ความกว้างของร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 6 – 27 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 156 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากลำน้ำตื้นเขินจากการสะสมตะกอนดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปี พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผลการดำเนินงาน สามารถขุดลอกได้ระยะทาง 1,250 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 33,060 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59.98%

ทั้งนี้ จท. ได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำสวยครอบคลุมพื้นที่บ้านวังยางเหนือ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีประชาชนประมาณ 1,514 คน พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 2,478 ไร่ ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกดังกล่าว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More