ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT มอบหมายให้ บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อการปฏิบัติงานของ กพท. และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้และนวัตกรรมประจำปี 2565

CAAT มอบหมายให้ บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อการปฏิบัติงานของ กพท. และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้และนวัตกรรมประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท. / CAAT )

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท. / CAAT ) ได้มอบหมายให้ บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อการปฏิบัติงานของ กพท. และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้และนวัตกรรมประจำปี 2565 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ 
รวมถึงนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของ กพท./CAAT ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ซึ่งขณะนี้ บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด กำลังดำเนินการเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ และการโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่เคยใช้บริการจาก กพท./CAAT เช่น ผู้ขอขึ้นทะเบียนโดรน ผู้ร้องเรียน ผู้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นต้น 
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 5 หมายเลข ดังนี้ 06-1176-7845, 06-5119-9284, 06-5725-7427, 08-0059-4739, 08-0059-6782  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองสื่อสารองค์กร 
โทรศัพท์ 0-2568-8803

 

 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/