ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสตูล เชิญชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 จากกระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัดสตูล เชิญชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 จากกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (15 ก.พ.66) นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จากการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะ ดนตรี และด้านการ แสดง และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่าน “วัฒนธรรมวินิต” ซึ่งหมายถึง ผู้นำทางวัฒนธรรม (วัฒนธรรมพื้นถิ่นและวัฒนธรรมร่วมสมัย)

โดยจังหวัดสตูลจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อไป จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือรุ่นอายุ 6 – 12 ปี และ รุ่นอายุ 13 – 18 ปี ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาใน 5 สาขา ดังนี้ ศิลปะการแสดง , หัตถศิลป์และทัศนศิลป์ , ศาสนา ประเพณี และการละเล่น , คหกรรม และภาษาและวรรณศิลป์ และผู้สมัครจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0 7474 0600 ต่อ 115

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More