ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

งานมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35

งานมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35

คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ  โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ  กรุงเทพมหานคร  กรมประชาสัมพันธ์  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ  สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  อารยา  อรุณานนท์ชัย  ผศ.ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข  ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรัญ  อุบล  วิชัยดิษฐ  ทิพวิภา  สุวรรณรัฐ  สาวิตรี  บริพัตร ณ อยุธยา  ศรีภพ สารสาส กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม และ กรรณภรณ์  วงศ์ปิยะกุล  เป็นต้น  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ 

1.  เตรียมงานมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35  ให้บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  คือ
    
                      –  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม  (ตำรวจจราจร  พนักงานกวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. / บขส.  พลเมืองดีและจิตอาสา  และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น)
                      –  อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
                     –  คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 –  หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น 
 –  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด  (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 –  ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
              
2.  รับทราบผลการดำเนินงานของ  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ในรอบปีที่ผ่านมา  ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม  ให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 28 ปี  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ
3.  พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี  ที่ผ่านมา

                รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ”  เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ทั่วประเทศ  ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม        อันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน  สังคม  และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย    
                  หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ในพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร   ได้รับการประกาศ    ยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวงกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา   
                หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่กว่า 80 ปีที่แล้ว  อาทิ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล  ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
                หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 135 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศ ก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกัน  โดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More