ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ

กองกำกับการพาณิชยนาวี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลฯ  และการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยเช่าและใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า โดยมีนางน้ำทิพ เอกนิพิฐสริ ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชยนาวี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 302/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล ซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยเช่าและใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล
โดยการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ฯ และการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทย เช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล ที่ประชุมฯได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต รวมถึงร่วมพิจารณาการขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 จำนวน 10 ราย เพื่อควบคุมและกำกับดูแลกิจการท่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพาณิชยนาวีของประเทศ
ทั้งนี้ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการให้พิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตฯ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า และหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย (ISPS Code) โดยให้ผู้รับอนุญาตต้องเอาประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับการประกอบการกิจการท่าเรือ โดยขณะประกอบการกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีผลและสามารถนำมาใช้บังคับกรณีเกิดความเสียหายในการประกอบกิจการและให้ใบอนุญาตนี้สิ้นผล หากปรากฏว่ากรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ และท่าเรือที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าและหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย (ISPS Code) ที่มีอายุตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More